Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie zarówno doradztwa indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, w zakresie:

  • Reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych dot. roszczeń ze stosunku pracy lub z nim związane; o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Mobbing, dyskryminacja, nadgodziny. Ponadto, świadczymy usługi w zakresie sporządzania odwołań od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego, o emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  • Przygotowywania projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP, regulaminów premiowania, regulaminów przyznawania nagród jubileuszowych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych.
  • Opracowywania dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy, omowy dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla, umowy o zakazie konkurencji.
  • Uczestnictwa w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników.
  • Przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia, w tym przejście zakładu pracy.
  • Przeprowadzania audytu w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania.
  • Inne usługi z zakresu prawa pracy.
Strona główna Usługi Prawo pracy