Prawo rodzinne i opiekuńcze

Grupa wyspecjalizowanych prawników Kancelarii zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym oraz reprezentowaniem interesów Klientów w toku prowadzonych postępowań sądowych w sprawach rodzinnych:

  • Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa, tj. sprawy o rozwód (z orzekaniem jak i bez orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego), o separację, o unieważnienie małżeństwa cywilnego, o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
  • Sprawy związane z majątkiem małżeńskim (m.in. o podział majątku wspólnego, o ustalenie ustrojów majątkowych małżeńskich, o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, o zniesienie wspólności majątkowej, o zwrot nakładów na majątek osobisty, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym).
  • Sprawy związane z alimentacją (ustalanie obowiązku alimentacyjnego, podwyższanie i obniżanie wysokości alimentów).
  • Sprawy związane z władzą rodzicielską (m.in. o przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o wydanie dziecka, o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej).
  • Sprawy rodzinne związane z zawarciem małżeństwa (m.in. o ustalenie czy małżeństwo może być zawarte, o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, nieposiadającej prawem wymaganego wieku, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym).
  • Sprawy rodzinne związane z pochodzeniem dziecka (m.in. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie dziecka, o unieważnienie uznania dziecka, o nadanie nazwiska ojca).
  • Sprawy rodzinne związane z adopcją, opieką i kuratelą (m.in. o adopcję, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, o ustanowienie opiekuna bądź kuratora, o uchylenie opieki bądź kurateli, o zwolnienie z obowiązku objęcia opieką, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego).
  • Inne usługi z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Strona główna Usługi Prawo rodzinne i opiekuńcze