Prawo Budowlane i Nieruchomości

W ramach Kancelarii świadczymy usługi dotyczące:

  • Świadczymy usługi doradztwa i reprezentacji w sprawach związanych z prawem budowlanym w tym przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie wykonywania umów (rozliczeń pomiędzy stronami, kaucji, zatrzymań, zabezpieczeń, gwarancji, rękojmi, procedur odbiorowych);
  • Działań faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym możliwość kompleksowego przygotowania wymaganej dokumentacji; warunków zabudowy oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; pełną obsługę procesu inwestycyjnego; przygotowywanie i analiza umów deweloperskich, umów zobowiązujących do wybudowania lokalu wraz z miejscem postojowym i jego sprzedaży, nabycia lokali, przeniesienia własności.
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów z najemcami lub nabywcami lokali, powierzchni handlowych lub usługowych; opracowania umów najmu, dzierżawy, zagadnień zarządu nieruchomością.
  • Doradzamy w sprawach związanych ze zwrotami majątków przejętych na podstawie reformy rolnej.
  • Udzielamy pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntów na cele publiczne, z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców; z regulowaniem i porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości; prawem spółdzielczym i lokatorskim.
  • Służebności przesytu - dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego; nabywaniem przez przedsiębiorcę przesyłowego własności urządzeń przesyłowych zbudowanych przez właściciela nieruchomości lub inne podmioty; ustanowieniem za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego; dochodzeniem odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych; uzyskiwaniem rekompensaty za: utratę pożytków z nieruchomości, utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości oraz zmniejszenie wartości nieruchomości.
  • Reprezentowanie Klientów w postepowaniach administracyjnych dotyczących opłat planistycznych, opłat adiacenckich, w sprawach przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
  • Inne usługi z zakresu nieruchomości.
Strona główna Usługi Prawo Budowlane i Nieruchomości