USŁUGI

Grupa wyspecjalizowanych prawników Kancelarii zajmuję się bieżącym doradztwem oraz reprezentowaniem interesów Klientów w wielu dziedzinach prawa.

ZOBACZ

O KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kutrzuba, to kancelaria współpracująca z szeregiem specjalistów, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, rewidenci, rzecznicy patentowi, notariusze oraz prawnicy wyspecjalizowani w odpowiednich działach prawnych, m.in. w prawie rodzinnym, spadkowym, pracy, obrotu nieruchomościami, ale przede wszystkim prawie gospodarczym.

Kancelaria oferuje swoje usługi i pomoc prawną osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym w całej Polsce. Aktualnie Kancelaria posiada siedziby w Pruszkowie k/ Warszawy oraz w Lublinie.
Głównie zajmuje się prawem procesowym, reprezentacją przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej (rządowej i samorządowej).

Ponadto, świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • Obsługi prawnej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, doradztwa w kwestiach prawnych zarządom oraz radom nadzorczym spółek i spółdzielni, przedsiębiorcom oraz innym uczestnikom obrotu gospodarczego i zawodowego.
  • Obsługi Klientów indywidualnych, a także stałej i doraźnej obsługi prawnej (spółek prawa handlowego, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, fundacji, developerów).
  • Świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, wekslowego, cywilnego (odszkodowania i „prawo umów handlowych”), autorskiego i prawa własności przemysłowej, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; zajmuje się również szeroko rozumianą problematyką związaną z nieruchomościami, prawem spółdzielczym i lokatorskim.
  • Projektowania, opiniowania i wykonywania analizy treść skomplikowanych umów handlowych, m.in. inwestycyjnych, współpracy partnerskiej, najmu powierzchni komercyjnych, nabywaniem udziałów w spółkach lub wieloaspektowej współpracy handlowej, ponadto sporządza projekty umów i statutów spółek prawa handlowego, uchwał, wszelkich regulaminów oraz zarządzeń.
  • Sporządzania apelacji, skarg, skarg kasacyjnych, kasacji, zażaleń, odwołań, pism procesowych, wniosków, zapytań, pisma w toku postępowania sadowego, administracyjnego, sądowoadminstracyjnego, egzekucyjnego.
  • Przede wszystkim specjalizuje się w skomplikowanych własnościowych procedurach gospodarczych, takich jak podziały, przejęcia, przekształcenia, fuzje podmiotów obrotu gospodarczego oraz skomplikowanych wielopodmiotowych i wieloaspektowych umowach handlowych.

Każdy współpracujący z naszą kancelarią prawnik dysponuje bogatym doświadczeniem oraz szeroką wiedzą. Sprawy, które powierzają nam nasi Klienci, traktujemy indywidualnie dobierając najbardziej optymalne metody i środki postępowania, co sprawia, iż jesteśmy bardzo skuteczni i efektywni.

Zapraszamy do współpracy.
 

Strona główna O Kancelarii